Onze dossiers

Onze dossiers situeren zich binnen onze prioriteiten: klimaat, vervuiling en biodiversiteit. 

Klimaat

Door klimaatverandering lijden natuur en economie schade door droogte. We moeten slimmer omgaan met ons water. Daarom dienden we bij de Europese Commissie klacht in tegen 56 Vlaamse Polders en Wateringen wegens illegale drainage. De Commissie gaf ons gelijk en besloot dat de Vlaamse regelgeving met betrekking tot drainage de Habitatrichtlijn schendt, naar aanleiding van een klacht van ons. 

We analyseren, met steun van de Nationale Loterij, de nieuwe wetgeving met betrekking tot waterkwantiteit binnen het project “Proper en voldoende water voor de huidige en toekomstige generaties“. 

Samen met 4 Europese NGO’s vechten we het EU-besluit aan om vliegtuigen en schepen op fossiele brandstoffen als groen te bestempelen

Vervuiling

Samen met Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en WWF wonnen we de Nitraatzaak. De Vlaamse overheid werd veroordeeld wegens inbreuk op de Nitraatrichtlijn en het Mestdecreet en krijgt 6 maanden om aanvullende en verscherpte maatregelen te nemen met het oog op een betere waterkwaliteit.

Samen met Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu, WWF en Velt dagvaardden we de Vlaamse overheid in de Pesticidenzaak. We menen dat mens en natuur onvoldoende beschermd worden tegen de negatieve impact van pesticiden. We vragen een effectbeoordeling voor pesticidengebruik in of nabij natuurgebied, een betere bescherming van waterwinnings- en natuurgebieden en bufferzones rond waterlopen, natuurgebieden, crèches, scholen en huizen.

Een tiental omwonenden van veehouderijen dagvaardt in de Geurzaak samen met ons de Vlaamse overheid omwille van haar falend geurbeleid. 

Biodiversiteit

Stikstof staat hoog op onze agenda. We dienden een bezwaar in tegen de verbreding van de Brusselse ring en gingen in beroep tegen de Golf te Knokke en voeren een procedure om de overheid te verplichten de lijst met piekbelasters (rode en oranje bedrijven) vrij te geven. Twee provincies, drie gemeenten en 27 lokale mandatarissen ontvingen een ingebrekestelling omdat veeteeltbedrijven niet correct vergund werden.

Samen met Vogelbescherming Vlaanderen startten we de Hamsterzaak tegen de Vlaamse overheid. We eisen een leefgebied en populatie die voldoende groot zijn.  

In een coalitie met 7 andere Vlaamse NGO’s vragen we de vernietiging van de planschaderegeling in het Instrumentendecreet voor het Grondwettelijk Hof. 

In een zaak aangespannen in samenwerking met Natuurpunt bekwamen we een precedentsarrest met betrekking tot de vergunning van grondwaterwinningen