Toegang tot de rechter in milieuzaken

Startdatum:

Instantie: Grondwettelijk Hof

Type: Vernietigingsberoep

Tegenpartij: Vlaams Gewest

Inhoud:
Via het decreet van 21 mei 2021* bemoeilijkt de Vlaamse overheid de toegang tot de rechter in milieuzaken. Het artikel 6, 2° en 3° van het decreet bepaalt dat bestuursrechtscolleges een vraag pas behandelen wanneer de beschuldigende partij persoonlijk wordt benadeeld door de kwestie. Een bezorgdheid om het algemeen belang volstaat dus niet meer om naar de rechtbank te kunnen stappen. 

Een coalitie van natuur- en milieuverenigingen (Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek, Bond Beter Leefmilieu, Grootouders voor het Klimaat, Klimaatzaak, Dryade, Bos+, Greenpeace, Limburgse Milieukoepel, Milieufront Omer Wattez, Natuurpunt & WWF) verzet zich hiertegen. Onder het mom van procedure-optimalisatie, wordt het voor bezorgde burgers bijna onmogelijk om nog verzet aan te tekenen als ze niet rechtstreeks benadeeld worden. Tegen dit decreet wordt een verzoek tot vernietiging ingediend bij het Grondwettelijk Hof.

* Het decreet tot wijziging van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat betreft de optimalisatie van de procedures van 21 mei 2021, BS 14 juni 2021;

Procedure:

Vernietigingsberoep

Rechtsgronden:

Schending van de artikelen 10, 11, 13 en 23, 4° van de Grondwet juncto artikel 6.1 van het Europees Verdrag van de rechten van de Mens, artikel 9.2 en 9.3 van het Verdrag van Aarhus