Prioriteiten

Dryade focust op de uitdagingen van de zogenaamde “triple planetary crisis”, dit zijn: klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en vervuiling. 

Klimaatverandering

De mensheid wordt meer en meer geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering door overstromingen, oversterfte door hittegolven, watertekorten,… Onze natuur verdroogt, bij de overstromingen van de Vesder verdronken 41 mensen en elke hittegolf leidt tot bijkomende sterfgevallen. We werken mee aan de grondige transitie die ons economisch bestel moet doormaken. Onze acties hebben tot doel bij te dragen aan het bereiken van klimaatneutraliteit en onszelf en onze natuur aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.

Biodiversiteitsverlies

Biodiversiteit is de verscheidenheid aan levende organismen op onze planeet. Deze verscheidenheid neemt drastisch af, vooral door menselijke activiteiten zoals veranderingen in landgebruik (bv. ontbossing, intensieve monocultuur en verstedelijking), vervuiling en klimaatverandering. Levende organismen zijn met elkaar verbonden binnen dynamische ecosystemen. Het verdwijnen van één soort kan een vergaande impact hebben op het ecosysteem, op andere soorten en op onze voedselketen. Biodiversiteit is een noodzakelijke voorwaarde voor schone lucht, proper water, een goede bodemkwaliteit en de bestuiving van gewassen. Bovendien helpt het ons om klimaatverandering tegen te gaan en vermindert het de impact van natuurrampen. We streven naar een samenleving waarbij mens en natuur in evenwicht kunnen leven en we van biodiversiteitsverlies naar -winst evolueren. Daarom voeren wij acties om het belang van biodiversiteit te benadrukken om het verlies eraan zo veel als mogelijk tegen te gaan.

Vervuiling

Tot slot is er de vervuiling van lucht, water en bodem. We denken meteen aan luchtvervuiling door fijn stof en stikstof, slechte waterkwaliteit door nitraat, pesticiden en zware metalen en bodemvervuiling door PFAS. Deze vervuiling heeft impact op mens én natuur. Voor de mens resulteert ze in een afname van de gezonde levensjaren en levenskwaliteit in het algemeen. Verder bedreigt deze vervuiling ook de rijkdom van onze natuur. We stellen daarom paal en perk aan de vervuiling van lucht, water en bodem en ijveren voor een gezonde leefomgeving waarin natuur en mens gedijen.