Verzoek tot bijstelling bijzondere milieuvoorwaarden stikstofuitstoter

Startdatum: 20 april 2022

Instantie: Province Antwerpen

Type: Verzoek tot bijstelling bijzondere milieuvoorwaarden

Tegenpartij: Een industrieel veeteeltbedrijf

Inhoud: Verzoek tot bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden in de omgevingsvergunning van een industrieel landbouwbedrijf te Antwerpen. Het bedrijf kreeg een vergunning tot uitbrieding van de veestapel onder het PAS-significantiekader dat door het stikstofarrest vernietigd werd. De ammoniakuitstoot van het bedrijf zorgt voor aanzienlijke stikstofbelasting in habitatrichtlijn- en VEN-gebied.

Rechtsgronden: Schending van het non regressiebeginsel opgenomen in artikel 6 van de Habitatrichtlijn juncto artikel 36 ter van het Natuurdecreet en het voorkomen van onvermijdbare en onherstelbare schade overeenkomstig artikel 26bis van het Natuurdecreet.