Missie en visie

Dryade gebruikt de kracht van het recht om de natuur te beschermen.

We informeren over nieuwe juridische ontwikkelingen m.b.t. natuur, milieu en klimaat en gaan hierover in overleg met beleidsmakers en economische actoren. Verder staan we in voor de toepassing en handhaving van het recht, verspreiden we onze kennis en empoweren we burgers en organisaties op juridisch vlak.

“The fish cannot go to court” – advocaat-generaal Sharpston bij het Europees Hof van Justitie in de Trianelzaak

Visie

Systemische verandering

Dryade gebruikt de kracht van het recht om systemische verandering te realiseren. De nood aan een ecologische transitie blijkt uit tal van rapporten. Het meest recente mestrapport toont aan dat één op drie van de Vlaamse oppervlakte wateren de nitraatnorm overschrijdt en dat 94% van de Vlaamse wateren geëutrofieerd zijn. Het stroomgebiedbeheerplannen 2022-27 mikken tegen 2027 op 15 van de 195 oppervlaktewaterlichamen in een goede staat terwijl Europa eist dat alle oppervlaktewaterlichamen in goede staat zijn tegen die datum. Uit de programmatische aanpak stikstof blijkt dat 38 van de 46 Vlaamse habitats in slechte staat van instandhouding verkeren.

Aan deze verplichtingen liggen steeds Europese richtlijnen ten grondslag, respectievelijk de Nitraatrichtlijn, Kaderrichtlijn Water en Habitatrichtlijn. Ook al dateren van 1991, 2000 en 1992 toch worden de doelstellingen na twee of drie decennia niet behaald en op sommige vlakken gaat Vlaanderen er verder op achteruit. Een puntig beleidsadvies, een welgemikt amendement of een felbevochten juridische overwinning kunnen het systeem veranderen. Een continue stroom aan juridische initiatieven verandert de toekomst. We gebruiken het krachtigste middel dat burgers hebben, het recht.

Juridische innovatie

Het recht kan maatschappelijke verandering stuwen of afremmen. Wat gisteren een juridische innovatie was, is vandaag gemeengoed. De stuwende kracht van het recht wijzigt de maatschappelijke consensus en herschrijft het sociaal contract. Omgekeerd kan het recht maatschappelijke evoluties afremmen en een hinderpaal vormen. Deze dynamieken tonen de kracht van het recht. Dryade zet in op beiden: we gidsen de positieve kracht richting rechten van de natuur en doorbreken het status-quo en barrières die verandering tegenhouden.

Mens én natuur

In onze maatschappij staat de mens centraal. Hij speelt de hoofdrol met de natuur als decor. De natuur heeft geen stem en kan haar zaak niet bepleiten. NGO’s, zoals Dryade, nemen deze rol op. We gebruiken de kracht van het recht om de belangen van de natuur te verdedigen. Dryade streeft naar een natuur die haar eigen rechten kan opkomen. We ruilen het antropocentrisme voor het ecocentrisme.

Het is een en-en-verhaal, Dryade komt op voor natuur én mens. Wie de natuur beschermt, zorgt ook voor de mens en omgekeerd. De belangen zijn gelijklopend, de uitdagingen dezelfde. Het gaat over de bescherming van natuurlijke omgeving én de menselijke gezondheid. Een gezonde leefomgeving voor onszelf, onze kinderen en kleinkinderen is ook een omgeving waarin de natuur gedijt. Als we erin slagen om natuur, landbouw en economie te verzoenen, wint iedereen. We willen tegenstellingen overbruggen en bondgenootschappen smeden tussen mens en natuur.