Verzoek bij provinciegouverneurs wegens illegale drooglegging

Startdatum: 27 juli 2021

Instantie: Provinciegouverneur van Limburg en Vlaams-Brabant

Type: Verzoek tot het opleggen van bestuurlijke maatregelen

Tegenpartij: De 18 wateringen van Limburg en Vlaams-Brabant

Inhoud:

We dienden voor elke provincie een apart verzoek in. Droogleggingsprojecten zijn sinds 2006 vergunningsplichtig. Polders en wateringen zijn droogleggingsprojecten maar vroegen nooit een omgevingsvergunning aan. Gezien de impact van de droogleggingen op de natuur moet er ook een milieu-effectenrapport opgemaakt worden. De polders en wateringen beschikken hier niet over. Als op het grondgebied van de polders en wateringen natuurgebieden (Habitatrichtlijn- of VEN-gebieden) liggen, zijn er extra verplichtingen (passende beoordeling en verscherpte natuurtoets) om impact op die gebieden te vermijden.

In de pers: Artikel De Standaard – 3 augustus 2021 – Klacht tegen polderbesturen wegens ‘illegale drooglegging’

Procedure

  • 27/07/2021 – 2 verzoeken bij de provinciegouverneurs

Rechtsgronden

Inbreuk op artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet bij gebrek aan omgevingsvergunning op basis van rubriek 53.10, 2° of 3° van de indelingslijst, bijlage 1, titel II Vlarem, de MER-plicht in titel IV DABM, de passende beoordeling overeenkomstig artikel 36ter Natuurdecreet, de verscherpte natuurtoets overeenkomstig artikel 26bis Natuurdecreet en de watertoets overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het Waterwetboek

Documentatie