Meldingsplichtige activiteiten in en nabij Natura 2000-gebieden hebben passende beoordeling nodig

Foto – Duesentrieb

Dryade legde klacht neer bij de Europese Commissie omdat Vlaanderen geen effectenbeoordeling verplicht voor meldingsplichtige activiteiten (bijv. drainages) in of nabij Natura 2000-gebied. De Commissie gaf Dryade gelijk en stelt vast dat Vlaanderen de Europese regelgeving schendt. De Commissie start hierover geen specifieke inbreukprocedure op maar overweegt een algemene inbreukprocedure tegen het Vlaams Gewest inzake natuurbescherming.

Bij arrest van 26 mei 2011 (C‑538/09) veroordeelde het Europees Hof van Justitie het Waals Gewest wegens een inbreuk op artikel 6, lid 3 van de Habitatrichtlijn. De reden is dat het Waals Natuurdecreet (Decreet van 22 mei 2008) geen passende beoordeling vereiste voor meldingsplichtige activiteiten, enkel voor vergunningsplichtige activiteiten. Volgens de Waals regelgeving waren vergunningsplichtige installaties en activiteiten opgenomen in de klassen 1 en 2 en de aanmeldingsplichtige in klasse 3. Intussen stelde het Waals Gewest zich in regel.

Het Vlaamse Natuurdecreet voorziet in artikel 36ter, §3, lid 1 ook dat enkel voor vergunningsplichtige activiteiten in de buurt van Natura 2000-gebieden een passende beoordeling nodig is. Voor meldingsplichtige activiteiten is dit niet het geval. Net zoals in Wallonië deelt bijlage 1 bij Vlarem II installaties en activiteiten op in 3 klassen. Ook bij ons zijn klasse 1 en 2 vergunningsplichtig en klasse 3 enkel aanmeldingsplichtig. De Vlaamse regelgeving is met andere woorden een perfecte doorslag van de veroordeelde en intussen aangepaste Waalse regelgeving.

Op 10 februari 2022 diende milieuvereniging Dryade hierover een klacht in bij de Europese Commissie. Het Vlaams gewest is per slot van rekening al meer dan een decennium op de hoogte van deze inbreuk op artikel 6 lid 3 van de Habitatrichtlijn maar liet na deze te remediëren.

Op 24 juni 2022 sprak de Europese Commissie zich uit over de ingediende klacht. De Commissie bevestigt dat de algemene uitsluiting van meldingsplichtige activiteiten aan effectenbeoordeling te onderwerpen een inbreuk uitmaakt op de Habitatrichtlijn. In haar beslissing zoomt de Commissie in op drainageprojecten en bevestigt dat deze aanmerkelijke gevolgen kunnen hebben op Natura 2000-gebieden. De beslissing behelst echter alle meldingsplichtige activiteiten.

De Commissie laat weten geen inbreukprocedure op te starten tegen het Vlaams gewest. Deze inbreuk wordt wel meegenomen in de analyse van de Vlaamse biodiversiteitsstrategie door de Commissie. Dit onderzoek wordt dit najaar afgerond en nadien wordt er beslist of er een algemene inbreukprocedure opgestart wordt over alle relevante aspecten inzake natuurbescherming in Vlaanderen.

Verder adviseert de Commissie om deze inbreuk aan te kaarten bij de overheid en voor de rechtbank. Dat is genoteerd!

Een overzicht van de meldingsplichtige activiteiten is terug te vinden in bijlage 1 bij Vlarem II. Activiteiten ingedeeld in klasse 3 zijn meldingsplichtige activiteiten.

2 gedachten over “Meldingsplichtige activiteiten in en nabij Natura 2000-gebieden hebben passende beoordeling nodig”

  1. Pingback: Europa tikt Vlaanderen op de vingers wegens drainage rond natuur (DS 29/06/2022) - Dryade

  2. Pingback: Vlaams Klimaatadaptatieplan: krachtlijnen drainage, peilbesluit en grondwaterwinning - Dryade

Reacties zijn gesloten.