Europa tikt Vlaanderen op de vingers wegens drainage rond natuur (DS 29/06/2022)

Drainage rond ­beschermde natuur moet op mogelijke schade getoetst ­worden, zegt de Europese ­Commissie na een klacht van de milieuvereniging Dryade.

De Vlaamse regelgeving schendt de Europese natuurregels, met name de Habitatrichtlijn. Dat antwoordt de Europese Commissie op een klacht die de vzw Dryade in februari heeft ingediend. De vzw was naar de Commissie getrokken omdat ze van oordeel was dat het niet kan dat activiteiten in en rond Europees beschermde natuur die meldingsplichtig zijn, zoals drainage, niet getoetst worden op hun mogelijke schade aan de natuur. Geen ‘passende beoordeling’ krijgen, zoals dat officieel heet. Die is alleen vereist voor vergunningplichtige activiteiten. Drainage is volgens Dryade de meest relevante van die activiteiten die verplicht gemeld moeten worden.

Het kan niet worden uitgesloten dat drainage opmerkelijke gevolgen heeft voor de beschermde gebieden, schrijft de Commissie in haar antwoord. Voor zulke activiteiten geen inschatting van de natuurschade maken, moet dus beschouwd worden als een ‘incorrecte omzetting van de Habitatrichtlijn’.

Geen inbreukprocedure

Toch fluit de Europese Commissie Vlaanderen nog niet meteen terug. Er wordt nog geen inbreukprocedure opstart. Maar in de brief laat de Commissie verstaan dat ze het volledige Vlaamse natuurbeleid tegen het licht houdt en mogelijk al dit najaar de inbreukprocedure zou lanceren.

In een eerste reactie laat minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) weten de boodschap van de Commissie ‘ernstig te nemen’. ‘Als de regelgeving uit het verleden onvoldoende nauwkeurig is, zullen we daar grondig naar kijken. We hebben de maatregelen uit de Blue Deal om Vlaanderen “natter” te maken. Een verscherping van de regelgeving hoort daar ook bij.’

Ook Wallonië kreeg om vergelijkbare redenen al een Europese draai om de oren. In mei 2011 veroordeelde het Europees Hof van Justitie het Waals Gewest omdat het Waalse natuurdecreet evenmin een passende beoordeling oplegde voor meldingsplichtige activiteiten, alleen voor vergunningplichtige. De Waalse regering past zich inmiddels aan die uitspraak aan. Dryade vond daar inspiratie in. ‘De Vlaamse regelgeving is een perfecte doorslag van de veroordeelde en intussen aangepaste Waalse regelgeving’, zegt initiatiefnemer Dries Verhaeghe.

In 2021 diende de vzw Dryade al een klacht in tegen de besturen van polders en wateringen in Vlaanderen, omdat ze volgens de vereniging op onwettige wijze gronden droogleggen. De kwestie van drainage en drooglegging vormt ook de inzet van een hardnekkige strijd die Francis Van den Abbeele, een inwoner van Berlare, voert tegen de drainage van de polder tussen de Schelde en de Durme. Hij en zijn advocate Griet Cnudde houden al lang vol dat draineren vergunningsplichtig zou moeten zijn. Demir gaf hun al gelijk. Eerder had de milieu­inspectie al te kennen gegeven dat water wegpompen aan natuurgebied De Zegge in Geel niet langer kon zonder vergunning of beoordeling van de effecten op de natuur.

Lees meer over dit onderwerp: Meldingsplichtige activiteiten in en nabij Natura 2000-gebieden hebben passende beoordeling nodig