Omwonenden en Dryade dagvaarden de Vlaamse overheid wegens falend geurbeleid

Een tiental omwonenden van intensieve veehouderijen dagvaardt samen met Dryade de Vlaamse overheid voor haar falend geurbeleid. De reden? De omwonenden leven voortdurend in de stank en lijden daardoor ernstige schade. In oktober hadden de omwonenden en Dryade de Vlaamse overheid in gebreke gesteld. Op deze ingebrekestelling kwam geen reactie. Daarom stappen ze nu naar de rechter.

Vlaamse overheid reageert niet op ingebrekestelling

Op 10 oktober 2023 hebben de omwonenden en Dryade de Vlaamse overheid in gebreke gesteld, met de vraag om tegen 30 november 2023 een aantal acties te ondernemen. Dat is niet gebeurd. De Vlaamse overheid heeft zelfs niet gereageerd op de ingebrekestelling.

De eisen

De omwonenden en Dryade vragen de rechter om vast te stellen dat de ontoereikende bescherming tegen geurhinder een inbreuk vormt op hun fundamentele rechten, met name de eerbiediging van hun woongenot en hun recht op familieleven. Ze eisen dat de overheid wordt veroordeeld tot het nemen van passende maatregelen om de geurhinderproblematiek te verhelpen. Verder eisen ze ook een schadevergoeding. 

Nederlandse overheid veroordeeld voor ontoereikend geurbeleid

Eind 2022 heeft de rechtbank in Den Haag de Nederlandse overheid reeds veroordeeld voor haar ontoereikend geurbeleid. De rechtbank oordeelde dat de Nederlandse overheid er niet was in geslaagd om een billijk evenwicht tot stand te brengen tussen de tegenstijdige belangen van de omwonenden en die van de intensieve veehouderij. De geurhinder die de omwonenden ondervinden vormt een inbreuk op artikel 8 van het Europees verdrag voor de rechten van de mens, met name de eerbiediging van hun woongenot en hun recht op familieleven.

Het Vlaamse geurbeleid is nog gebrekkiger en doorstaat de toets met het Europees verdrag voor de rechten van de mens dus ook niet.

Het Vlaamse geurbeleid: zachte heelmeesters maken stinkende wonden

In Vlaanderen, gebeurt de beoordeling van geurhinder aan de hand van louter administratieve richtlijnen, die niet wetenschappelijk zijn onderbouwd. Daar komt nog bij dat de Vlaamse overheid de geurhinder in het kader van de vergunningverlening jarenlang véél te laks beoordeelde (en liet beoordelen). De Raad van State heeft de Vlaamse overheid hierop in verschillende arresten teruggefloten. Niettemin werd de geurhinder van vele omwonenden systematisch onderschat, waardoor zij al jaren in een onaanvaardbare stank leven. Het is onbegrijpelijk dat de Vlaamse overheid nog steeds geen enkele actie onderneemt om in te grijpen in deze overbelaste situaties.

Fonds Gezonde Lucht

De procedure wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van het Fonds Gezonde Lucht, gespijsd door Greenpeace.