Project “Proper en voldoende water voor huidige en toekomstige generaties” krijgt steun van de Nationale Loterij

Het project “Proper en voldoende water voor huidige en toekomstige generaties” ontving 25.000 EUR steun van de Nationale Loterij. Het valt uiteen in drie delen, met name waterkwaliteit, waterkwantiteit en de informatieplicht over Zeer Zorgwekkende Stoffen. We organiseren een seminarie, schrijven een juridisch artikel en voeren een studie. 

Ons project mikt op voldoende proper water voor huidige en toekomstige generaties. Het valt uiteen in 3 deelprojecten die elk apart focussen op één van de drie pijlers van duurzame ontwikkeling: milieu, economie en mens:

  • Milieu – Seminarie over een betere juridische bescherming van watergebonden natuur
  • Economie – Verbetervoorstellen voor de Vlaamse regelgeving rond waterkwantiteit
  • Mens – Informatieplicht met betrekking tot Zeer Zorgwekkende Stoffen

Seminarie over een betere juridische bescherming voor watergebonden natuur

Tal van Vlaamse watergebonden habitats lijden sterk onder de watervervuiling door nitraat, fosfaat, zware metalen en pesticiden. Indien deze habitats gelegen zijn in natuurgebieden zouden ze in principe een stevige juridische bescherming moeten genieten. Toch stroomt het vervuilde water deze natuurgebieden ongestoord binnen en gaat de natuur er zienderogen op achteruit.

Het Vlaamse Natuurdecreet, het Waterwetboek, de Europese Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water bevatten tal van bepalingen om onze watergebonden natuur te beschermen. We bereiden een online seminarie voor waarop we onderzoeken hoe deze instrumenten ingezet kunnen worden om een betere waterkwaliteit te garanderen.

Juridische publicatie en verbetervoorstellen rond waterkwantiteit

In december 2022 keurde de Vlaamse regering de ontwerpen van Peilbesluit en Grondwatertrein goed. In de komende maanden wordt deze wetgeving definitief goedgekeurd en treedt ze in werking. Er worden belangrijke stappen vooruit gezet op het gebied van waterkwantiteit. We juichen deze vooruitgang toe maar menen dat de snelle klimaatopwarming tot meer ingrijpende maatregelen noopt.

We bereiden een publicatie voor waarin we (i) een juridische analyse maken van het Peilbesluit en de Grondwatertrein en (ii) een aantal verbetervoorstellen bespreken. Deze publicatie zal verschijnen in één of meerdere juridisch tijdschriften, zodat het een ruime verspreiding krijgt en het debat op gang brengt.

Studie naar de informatieplicht met betrekking tot Zeer Zorgwekkende Stoffen

In Vlaanderen zijn een aantal zogenaamde Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) verspreid. Het bekendste voorbeeld is PFAS. Het gaat om stoffen die giftig zijn bij lage concentraties, zich ophopen op in het milieu, niet of zeer moeilijk afbreken, kankerverwekkend zijn en erfelijke schade veroorzaken of schadelijk zijn voor de vruchtbaarheid. Het zijn veelal sociaal kwetsbare groepen die het meest blootgesteld worden aan ZZS maar hierover het minst  geïnformeerd zijn.

Omdat ZZS moeilijk tot niet afbreekbaar zijn, is verder onderzoek naar wettelijke informatieverplichtingen noodzakelijk. Een dergelijke informatieplicht zou gelden t.a.v. personen die in regio’s of op terreinen wonen met ZZS. De bodemverontreiniging strekt zich vanzelfsprekend ook uit tot het grondwater. De gevolgen van deze verontreiniging op het grondwater is vooralsnog nog te veel onderbelicht gebleven.

In samenspraak met wetenschappelijke en juridische experts voeren we een studie uit hoe deze informatieplicht(en) van ZZS in het grondwater vorm gegeven kunnen worden. We komen met beleidsaanbevelingen en een concreet voorstel. 

Het project geniet de steun van de Nationale Loterij. Wij danken de Nationale Loterij en haar spelers voor hun steun aan ons project.