6. Ingrijpen op bestaande activiteiten die Natura 2000-gebieden verslechteren

Beleidsniveau: Vlaanderen

Wetgeving: Artikel 36ter, §2 van het Natuurdecreet

Huidig: “De administratieve overheid neemt, binnen haar bevoegdheden, ongeacht de bestemming van het betrokken gebied, tevens alle nodige maatregelen om

a) elke verslechtering van de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu van de habitats van bijlage I van dit decreet en van de habitats van de soorten vermeld in de bijlagen II, III en IV van dit decreet evenals de niet in bijlage IV van dit decreet genoemde en op het grondgebied van het Vlaamse Gewest geregeld voorkomende soorten trekvogels in een speciale beschermingszone te vermijden;

b) elke betekenisvolle verstoring van een soort vermeld in de bijlagen II, III of IV van dit decreet evenals de niet in bijlage IV van dit decreet genoemde en op het grondgebied van het Vlaamse Gewest geregeld voorkomende soorten trekvogels in Meen speciale beschermingszone te vermijden.”

Aanpassing:

Motivering: 
De productievestiging van 3M ligt naast het Habitatrichtlijngebied Blokkersdijk en vervuilde dit gebied gedurende jaren met PFAS. Deze vervuiling kwam eerst in 2004 aan het licht door een studie van de Universiteit Antwerpen op de bosmuizen.

De milieuvergunning van 3M Belgium NV werd door het Omgevingsvergunningsdecreet omgezet naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur.

In het arrest 2016/125 stelde het Grondwettelijk Hof, onder verwijzing naar de rechtspraak van het Hof van Justitie, dat het aan de nationale rechter toekomt om na te gaan of de nieuwe beoordeling van een plan of project dat gevolgen van hebben voor een gebied van communautair belang de enige passende maatregel is in de zin van artikel 6, lid 2 van de Habitatrichtlijn (randnummer B.54.3.3).

Bijgevolg is een mogelijkheid nodig om in te grijpen op bestaande activiteiten die Natura 2000-gebieden verslechteren.

Achtergrond:

Bekijk de 20 fiches voor elk van de voorstellen (download het document):

1.           Afschaffen eeuwigdurende omgevingsvergunning         
2.           Schrappen “permit defence”     
3.           REACH-verordening – “no authorisation – no market”   
4.           Bodemsaneringsorganisatie voor PFAS-vervuiling          
5.           Milieukwaliteitsnormen voor PFAS-uitstoot in de lucht 
6.           Ingrijpen op bestaande activiteiten die Natura 2000-gebieden verslechteren   
7.           Een bodemattest voor potentieel vervuilde gronden     
8.           Eigenaars, kopers en huurders informeren over bodemverontreiniging     
9.           Online database met potentiële en effectieve bodemverontreiniging      
10.         Eindelijk een omgevingsvergunningenregister  
11.         Strafrechtelijke sanctionering milieu-informatieplicht   
12.         Uitbreiding “class action” naar milieuvervuiling
13.         Oprichting van een PFAS-schadefonds 
14.         Indicatieve tabel voor schade door milieuvervuiling      
15.         Verplichte financiële zekerheid vervuilende bedrijven  
16.         Bewijsvermoeden voor angst- en gezondheidsschade  
17.         Onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurders        
18.         Doorbraak beperkte aansprakelijkheid aandeelhouders
19.         Verplichte vermelding van PFAS op consumentengoederen      
20.         Verbod op PFAS in voedingsmiddelen en voedselcontactmaterialen