20. Verbod op PFAS in voedingsmiddelen en voedselcontactmaterialen

Beleidsniveau: Federaal en Vlaanderen

Wetgeving: KB van 11/05/1992 betreffende materialen en voorwerpen bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen

Huidig:

Aanpassing:

Motivering: 
In de Kamer werd op 1 juli 2021 de resolutie (DOC 55 1546) betreffende meer transparantie inzake de productie en het gebruik van PFAS aangenomen.

Daarin wordt de federale regering o.a. verzocht in het kader van het Nationaal actieplan voor hormoonverstoorders (NAPED), in samenwerking met de deelstaten, te onderzoeken hoe bij het op de markt brengen van PFAS en PFAS-houdende producten een etikettering kan worden toegepast voor de producten die met de hoogste emissies en risico’s worden geassocieerd

In de Kamer wordt een voorstel van resolutie (DOC 55 2260) betreffende het tegengaan van vervuiling door PFAS in voedingsverpakkingen en van de gezondheidsrisico’s ingevolge de blootstelling eraan besproken.

Daarin wordt voorgesteld een verbod in te stellen op het op de markt brengen van papieren en kartonnen verpakkingen die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen en waarin PFAS aanwezig zijn, door met name te voorzien in een grenswaarde (20 microgram gefluoreerde organische stof per gram papier of karton) die bij het op de markt brengen in acht moet worden genomen. Het KB van 11 mei 1992 wordt overeenkomstig aangepast.

Een gelijkaardige regeling wordt voorzien voor voedingsmiddelen die PFAS bevatten.

Bekijk de 20 fiches voor elk van de voorstellen (download het document):

1.           Afschaffen eeuwigdurende omgevingsvergunning         
2.           Schrappen “permit defence”     
3.           REACH-verordening – “no authorisation – no market”   
4.           Bodemsaneringsorganisatie voor PFAS-vervuiling          
5.           Milieukwaliteitsnormen voor PFAS-uitstoot in de lucht 
6.           Ingrijpen op bestaande activiteiten die Natura 2000-gebieden verslechteren   
7.           Een bodemattest voor potentieel vervuilde gronden     
8.           Eigenaars, kopers en huurders informeren over bodemverontreiniging     
9.           Online database met potentiële en effectieve bodemverontreiniging      
10.         Eindelijk een omgevingsvergunningenregister  
11.         Strafrechtelijke sanctionering milieu-informatieplicht   
12.         Uitbreiding “class action” naar milieuvervuiling
13.         Oprichting van een PFAS-schadefonds 
14.         Indicatieve tabel voor schade door milieuvervuiling      
15.         Verplichte financiële zekerheid vervuilende bedrijven  
16.         Bewijsvermoeden voor angst- en gezondheidsschade  
17.         Onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurders        
18.         Doorbraak beperkte aansprakelijkheid aandeelhouders
19.         Verplichte vermelding van PFAS op consumentengoederen      
20.         Verbod op PFAS in voedingsmiddelen en voedselcontactmaterialen