Geen onderdeel van een categorie

5 verbetervoorstellen van Dryade in het Saneringsverbond

Op 28 oktober 2022 ondertekenden de Vlaamse overheid, Lantis, de gemeente Zwijndrecht, BBL, Natuurpunt,… het Saneringsverbond. Het akkoord moet een antwoord bieden op de bezorgdheden op het vlak van gezondheid en sanering van de PFAS-vervuiling door 3M.  Het akkoord voorziet in een bodemsanering in een straal van 5 kilometer rond de 3M-site, een grootschalig gezondheidsonderzoek en …

5 verbetervoorstellen van Dryade in het Saneringsverbond Lees verder »

Klacht bij Europese Commissie wegens Vlaamse inbreuk op Habitatrichtlijn

Startdatum: 10 februari 2022 Instantie: Europese Commissie Type: Regelgeving van een EU-lidstaat in strijd met het EU recht Tegenpartij: Vlaams Gewest Inhoud:Dryade dient klacht in bij de Europese Commissie tegen het Vlaams Gewest wegens schending van de Habitatrichtlijn. Het Vlaamse Natuurdecreet eist enkel voor vergunningsplichtige activiteiten in de buurt van Natura 2000-gebieden een passende beoordeling. Een passende beoordeling …

Klacht bij Europese Commissie wegens Vlaamse inbreuk op Habitatrichtlijn Lees verder »

Bestuurders polders en wateringen riskeren geldboete en gevangenisstraf

De Polder- en Wateringwet stellen expliciet dat het doel van de polders en wateringen bestaat uit “het aanleggen, verbeteren, onderhouden en instandhouden van droogleggingswerken“. De aanleg bestond in het graven van grachten en de installatie van peilregelingsinstallaties (pompen, sluizen, stuwen, schotten,…). Dit gebeurde door de polders en wateringen of hun rechtsvoorgangers. Het verbeteren, onderhouden en …

Bestuurders polders en wateringen riskeren geldboete en gevangenisstraf Lees verder »

Klacht tegen 56 polders en wateringen wegens niet-vergunde drooglegging

Dryade VZW diende op 27 juli 2021 klacht in tegen 56 polders en wateringen wegens niet-vergunde drooglegging. Ze schenden het Omgevingsvergunningsdecreet en ook de MER-plicht. Indien in het werkingsgebied van de polders en wateringen ook een Habitatrichtlijn of VEN-gebied ligt, zijn ze ook verplicht een passende beoordeling of verscherpte natuurtoets te bekomen. Concreet gaat het …

Klacht tegen 56 polders en wateringen wegens niet-vergunde drooglegging Lees verder »

Dryade dient klacht in tegen 3M nav PFOS vervuiling

Milieuvereniging Dryade diende op 23 juni 2021 een klacht met burgerlijke partijstelling tegen 3M in. De klacht handelt over de PFOS-vervuiling en viseert niet alleen 3M maar ook haar huidige en voormalige bestuurders. Dryade focust in haar klacht niet alleen op de volksgezondheid maar ook de schade aan de omliggende Habitat- en Vogelrichtlijngebieden zoals Blokkersdijk, …

Dryade dient klacht in tegen 3M nav PFOS vervuiling Lees verder »

Fijnstof: de normen van EU en WHO vs de wetenschap

De Europese Richtlijn Luchtkwaliteit (2008/50/EG) voorziet voor een hele reeks verontreinigende stoffen (vb. stikstofdioxide, zwaveldioxide, benzeen, lood, fijn stof,…) in grenswaarden. Het doel is de bescherming van de menselijke gezondheid. De belangrijkste zijn stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM 10  en 2.5 – PM = particulate matter). De grenswaarden voor stikstofdioxide werden door Deutsche Umweltshilfe in …

Fijnstof: de normen van EU en WHO vs de wetenschap Lees verder »

Droogleggingsprojecten door polders & wateringen – openbaarheid van bestuur

In mei 2021 richtte Drayde VZW een vraag aan 57 polders en wateringen in het kader van openbaarheid van bestuur. Aan de aangeschreven polders en wateringen werd gevraagd of ze beschikken over omgevingsvergunningen voor het oppompen van water en, zo dit het geval is, of daarbij een milieu-effectenrapport opgemaakt is en of er een passende …

Droogleggingsprojecten door polders & wateringen – openbaarheid van bestuur Lees verder »

Nitraat, stikstof en water – één of drie rechtszaken?

De verleiding is groot om rechtszaken rond nitraat, stikstof en water te bundelen in één grote rechtszaak. Er zijn goede argumenten voor: de landbouw is altijd betrokken partij en het gaat over Europese richtlijnen. Toch meent Dryade dat het beter is verschillende rechtszaken aan te spannen. Zoniet worden de zaken te complex en er zijn …

Nitraat, stikstof en water – één of drie rechtszaken? Lees verder »

Zonder de rechtbank blijft milieurecht een papieren tijger

“Ohne Gerichte bleibt Umweltrecht gedrucktes Papier.” Duitsland is bekend voor de productie van dieselwagens en de dieselbans in zijn steden. Een tegenstrijdige houding. De drijvende kracht achter deze dieselbans zijn “Deutsche Umwelthilfe” (afgekort DUH) en haar advocaat Remo Klinger van het advocatenbureau Geulen-Klinger te Berlijn. Via rechtszaken scherpen de DUH en Remo Klinger de tanden …

Zonder de rechtbank blijft milieurecht een papieren tijger Lees verder »