5. Milieukwaliteitsnormen voor PFAS-uitstoot in de lucht


Beleidsniveau:
Vlaanderen
Wetgeving: Vlarem II
Huidig: –
Aanpassing: –

Motivering: 

Momenteel zijn er geen milieukwaliteitsnormen voor perfluorverbindingen in lucht. Verder zijn er in Vlaanderen ook geen referentiemeetmethodes in lucht vastgesteld voor deze groep van stoffen.
VITO heeft in opdracht van OVAM een voorstel voor bodemsaneringsnormen voor PFOS en PFOA uitgewerkt. Deze zijn opgenomen in het document “Toetsingwaarden voor PFOS en PFOA in bodem en grondwater”. Hierbij komt lucht evenmin aan bod.

De uitstoot van PFAS via de lucht staat intussen vast. 3M gaf deze uitstoot zelf toe in het kader van de parlementaire onderzoekscommissie.

Intussen startte de VMM met PFAS-metingen in de lucht. Hiervoor worden milieukwaliteitsnormen vastgelegd.

Achtergrond: