4. Bodemsaneringsorganisatie voor PFAS-vervuiling

Beleidsniveau: Vlaanderen

Wetgeving: artikel 95 Bodemdecreet en artikel 126-130 VLAREBO

Huidig:
Artikel 125 VLAREBO bepaalt: “Voor de volgende activiteiten kan een bodemsaneringsorganisatie als vermeld in artikel 95, § 1, van het Bodemdecreet, worden opgericht:
1° de chemische reiniging van textiel, alsook alle industriële of commerciële activiteiten waarbij VOS worden gebruikt in een installatie voor het schoonmaken van kleren, meubelstoffen en soortgelijke consumptiegoederen, met uitzondering van het handmatig verwijderen van vlekken in de textiel- en de kledingindustrie;
2° constructie-, herstel- en onderhoudswerkzaamheden die garage-, koetswerk- en aanverwante bedrijven uitvoeren aan motorvoertuigen in de ruimste zin zoals auto’s, moto’s, vrachtwagens, bestelwagens, landbouwmachines, bussen en aanhangwagens.

Aanpassing:
Uitbreiding van artikel 125 VLAREBO naar de vergunde productie van PFAS en het gebruik van PFAS bij de productie en het gebruik van brandblusapparaten en de productie van beschermend textiel.

Motivering:
Een bodemsaneringsorganisatie springt eigenaars van vervuilde grond financieel bij. Bovendien functioneert ze als kenniscentrum voor specifieke types van bodemverontreiniging. Gezien het persistente en toxische karakter van PFAS-vervuiling, wordt een bodemsaneringsorganisatie voor PFAS-vervuiling opgericht.    

De middelen van een bodemsaneringsorganisatie bestaan gebruikelijk uit een cofinanciering van het Vlaams gewest en de sector. De PFAS-vervuiling is telkens terug te leiden tot 3M. Zij staan in voor minstens een deel van de middelen. Indien dit niet vrijwillig gebeurt, dwingt de Vlaamse overheid dit via gerechtelijke weg af.

Ook de Vlaamse overheid heeft deels schuld aan de bodemvervuiling door verouderde normen, laks vergunningenbeleid, Oosterweel en een inbreuk op de milieu-informatieplicht. Zij neemt het voortouw bij het opzetten van de bodemsaneringsorganisatie en draagt gedeeltelijk bij aan de financiering.

Achtergrond:

Bekijk de 20 fiches voor elk van de voorstellen (download het document):

1.           Afschaffen eeuwigdurende omgevingsvergunning         
2.           Schrappen “permit defence”     
3.           REACH-verordening – “no authorisation – no market”   
4.           Bodemsaneringsorganisatie voor PFAS-vervuiling          
5.           Milieukwaliteitsnormen voor PFAS-uitstoot in de lucht 
6.           Ingrijpen op bestaande activiteiten die Natura 2000-gebieden verslechteren   
7.           Een bodemattest voor potentieel vervuilde gronden     
8.           Eigenaars, kopers en huurders informeren over bodemverontreiniging     
9.           Online database met potentiële en effectieve bodemverontreiniging      
10.         Eindelijk een omgevingsvergunningenregister  
11.         Strafrechtelijke sanctionering milieu-informatieplicht   
12.         Uitbreiding “class action” naar milieuvervuiling
13.         Oprichting van een PFAS-schadefonds 
14.         Indicatieve tabel voor schade door milieuvervuiling      
15.         Verplichte financiële zekerheid vervuilende bedrijven  
16.         Bewijsvermoeden voor angst- en gezondheidsschade  
17.         Onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurders        
18.         Doorbraak beperkte aansprakelijkheid aandeelhouders
19.         Verplichte vermelding van PFAS op consumentengoederen      
20.         Verbod op PFAS in voedingsmiddelen en voedselcontactmaterialen