3. REACH-verordening – “no authorisation – no market”

Beleidsniveau: Europa

Wetgeving: REACH-verordening

Huidig:
Artikel 6, 1 REACH-verordening: “Behalve wanneer in deze verordening anders is bepaald, dient elke fabrikant of importeur die een stof, als zodanig of in een of meer preparaten, in hoeveelheden van 1 ton of meer per jaar vervaardigt of invoert, een registratie bij het Agentschap in.”

Aanpassing:
Behalve wanneer in deze verordening anders is bepaald, kan elke fabrikant of importeur die een stof, als zodanig of in een of meer preparaten, in hoeveelheden van 1 ton of meer per jaar wenst te vervaardigen of invoeren, na goedkeuring door het Agentschap”

Motivering: 
Toen de REACH-verordening in 2008 van kracht werd, moesten de producenten en importeurs zich hiermee in regel stellen. Het was vanzelfsprekend niet de bedoeling de markt lam te leggen tot het ogenblik dat het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA) haar goedkeuring verleende. Daarom werd de procedure zo opgebouwd dat de chemicaliën vervaardigd en geproduceerd mochten worden, in afwachting van de goedkeuring door de ECHA.

Intussen zijn we meer dan 10 jaar verder en zijn alle chemicaliën geregistreerd en sprak het ECHA zich hierover uit.

In het PFAS-dossier kwamen volgende chemicaliën aan bod: PFOS, FBSA (CAS 30334-69-1) en PFOA (CAS 335-67-1), PFHxS (CAS 355-46-4) en PFNA (CAS 375-95-1). Opzoeking op de website van het ECHA – Informatie over chemische stoffen via het EC- of CAS-nummer van deze chemicaliën leert dat het ECHA deze stoffen catalogeert als “substance of very high concern”. De reden is dat deze stoffen kankerverwekkend, schadelijk voor de voortplanting of toxisch zijn.

Deze producten kunnen probleemloos geproduceerd en verkocht worden nadat de registratie bij ECHA in orde werd gebracht. Het is pas wanneer de ECHA een beslissing neemt over de goedkeuring dat er restricties opgelegd worden.

De REACH-verordening moet aangepast worden. Chemicaliën mogen pas op de markt komen op voorwaarde dat het ECHA de werking onderzocht en goedkeuring verleend: “no authorisation, no market”. Deze handelswijze bestaat al voor geneesmiddelen en de goedkeuring door het European Medicines Agency. Eenzelfde regeling is noodzakelijk voor chemicaliën.

In 2022 staat een herziening van de REACH-verordening door de Europese Commissie gepland. Het uitgelezen moment om deze wijziging door te voeren.

Achtergrond:

Bekijk de 20 fiches voor elk van de voorstellen (download het document):

1.           Afschaffen eeuwigdurende omgevingsvergunning         
2.           Schrappen “permit defence”     
3.           REACH-verordening – “no authorisation – no market”   
4.           Bodemsaneringsorganisatie voor PFAS-vervuiling          
5.           Milieukwaliteitsnormen voor PFAS-uitstoot in de lucht 
6.           Ingrijpen op bestaande activiteiten die Natura 2000-gebieden verslechteren   
7.           Een bodemattest voor potentieel vervuilde gronden     
8.           Eigenaars, kopers en huurders informeren over bodemverontreiniging     
9.           Online database met potentiële en effectieve bodemverontreiniging      
10.         Eindelijk een omgevingsvergunningenregister  
11.         Strafrechtelijke sanctionering milieu-informatieplicht   
12.         Uitbreiding “class action” naar milieuvervuiling
13.         Oprichting van een PFAS-schadefonds 
14.         Indicatieve tabel voor schade door milieuvervuiling      
15.         Verplichte financiële zekerheid vervuilende bedrijven  
16.         Bewijsvermoeden voor angst- en gezondheidsschade  
17.         Onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurders        
18.         Doorbraak beperkte aansprakelijkheid aandeelhouders
19.         Verplichte vermelding van PFAS op consumentengoederen      
20.         Verbod op PFAS in voedingsmiddelen en voedselcontactmaterialen