2. Schrappen “permit defence”


Beleidsniveau:
Vlaanderen

Wetgeving: artikel 15.5.5 DABM

Huidig:
“De exploitant behoeft niet de kosten te dragen van de herstelmaatregelen die op grond van deze titel worden genomen, indien hij bewijst dat hij :

1°           niet in gebreke of nalatig is geweest;

2°           de milieuschade is veroorzaakt door een emissie of gebeurtenis die uitdrukkelijk is toegestaan op grond van, en geheel in overeenstemming is met de voorwaarden van, een vergunning die is verleend bij of krachtens de toepasselijke federale en gewestelijke bepalingen en uitvoeringsbesluiten welke uitvoering geven aan de in bijlage IV genoemde wettelijke maatregelen van de Gemeenschap, als toegepast op de datum van de emissie of de gebeurtenis.”

Aanpassing: De uitzondering opgenomen in artikel 15.5.5 DABM wordt geschrapt.

Motivering:
Artikel 8.4 van de Richtlijn Milieuaansprakelijkheid voorziet de mogelijkheid om in een “permit defence” op te nemen. Deze bepaling werd omgezet in artikel 15.5.5 DABM en houdt in dat de exploitant niet moet opdraaien voor de kosten van preventie en herstel van milieuschade wanneer hij beschikt over een omgevingsvergunning;

Een aantal lidstaten beslisten deze uitzondering in de wetgeving op te nemen. Vlaanderen behoort tot deze groep. Frankrijk, Duitsland, Nederland,… namen deze uitzondering niet op. In deze landen heeft de exploitant een ruimere aansprakelijkheid.

De PFAS-affaire bewees dat een exploitant ook binnen het kader van een toegekende omgevingsvergunning onherstelbare milieuschade kan toebrengen. Naar het voorbeeld van onze buurlanden wordt de uitzondering opgenomen in artikel 15.5.5 DABM geschrapt.

Achtergrond