1. Afschaffen eeuwigdurende omgevingsvergunning


Beleidsniveau:
Vlaanderen

Wetgeving: Artikel 68 Omgevingsvergunningsdecreet

Huidig:
Dit artikel bepaalt: “De omgevingsvergunning geldt voor onbepaalde duur.”

Aanpassing:
De duur van de omgevingsvergunning wordt beperkt in de tijd.

Motivering: 
Met de inwerkingtreding van het Omgevingsvergunningsdecreet op 1 januari 2018 zag de omgevingsvergunning het licht. In tegenstelling tot de exploitatievergunning (die voor maximaal 30 jaar gold) en de milieuvergunning (die voor maximaal 20 jaar gold) geldt de omgevingsvergunning in voor onbepaalde duur. De keuze voor een onbepaalde duur werd bij de goedkeuring van het Omgevingsvergunningsdecreet verantwoord door “flankerende maatregelen”. Deze zouden er o.a. in bestaan de capaciteit en de slagkracht van de Omgevingsinspectie te verhogen.

Uit de Pano-reportage van 20 september 2021 bleek echter dat de Omgevingsinspectie onderbemand is en vanuit politieke hoek onder druk gezet wordt. Gezien de flankerende maatregelen een lege doos bleken te zijn, dient de onbepaalde duur van de omgevingsvergunning geschrapt te worden. Zo wordt elke onderneming verplicht op regelmatige basis haar processen te evalueren, aan te tonen dat de best beschikbare technologie gebruikt wordt en welke inspanningen ze levert om vervuiling te reduceren.

Achtergrond:

Bekijk de 20 fiches voor elk van de voorstellen (download het document):

1.           Afschaffen eeuwigdurende omgevingsvergunning         
2.           Schrappen “permit defence”     
3.           REACH-verordening – “no authorisation – no market”   
4.           Bodemsaneringsorganisatie voor PFAS-vervuiling          
5.           Milieukwaliteitsnormen voor PFAS-uitstoot in de lucht 
6.           Ingrijpen op bestaande activiteiten die Natura 2000-gebieden verslechteren   
7.           Een bodemattest voor potentieel vervuilde gronden     
8.           Eigenaars, kopers en huurders informeren over bodemverontreiniging     
9.           Online database met potentiële en effectieve bodemverontreiniging      
10.         Eindelijk een omgevingsvergunningenregister  
11.         Strafrechtelijke sanctionering milieu-informatieplicht   
12.         Uitbreiding “class action” naar milieuvervuiling
13.         Oprichting van een PFAS-schadefonds 
14.         Indicatieve tabel voor schade door milieuvervuiling      
15.         Verplichte financiële zekerheid vervuilende bedrijven  
16.         Bewijsvermoeden voor angst- en gezondheidsschade  
17.         Onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurders        
18.         Doorbraak beperkte aansprakelijkheid aandeelhouders
19.         Verplichte vermelding van PFAS op consumentengoederen      
20.         Verbod op PFAS in voedingsmiddelen en voedselcontactmaterialen