15. Verplichte financiële zekerheid vervuilende bedrijven

Beleidsniveau: Vlaanderen

Wetgeving: Artikel 15.9.1 DABM

Huidig:
Dit artikel bepaalt: “De Vlaamse Regering treft maatregelen om de geëigende economische en financiële actoren aan te moedigen financiële zekerheidsinstrumenten en -markten te ontwikkelen, met inbegrip van financiële mechanismen voor gevallen van insolventie, opdat de exploitanten gebruik kunnen maken van financiële garanties om hun verantwoordelijkheden krachtens deze titel na te komen.

Aanpassing:

Deze verblijvende aanmoediging van de Vlaamse regering aan zichzelf, wordt vervangen door een verplichting om financiële zekerheden te stellen voor bedrijven die verontreinigende stoffen en organismen (artikel 2, 10° Bodemdecreet) produceren of gebruiken.

Motivering:

Naar verwachting kijkt 3M aan tegen een miljardenclaim. De jaarrekening van 3M Belgium NV toont voor het boekjaar 2020 een balanstotaal van 200 miljoen euro en een te bestemmen winst van 23,5 miljoen euro. Deze bedragen zijn volstrekt ontoereikend in het licht van de milieuschade.

De Richtlijn Milieu-aansprakelijkheid geeft lidstaten, al sinds haar inwerkingtreding in 2004, de mogelijkheid om vervuilende bedrijven een financiële zekerheid op te leggen. Vlaanderen liet na dit te doen. Zeven Europese lidstaten, waaronder Nederland, maakten er wel gebruik van.

In Nederland bestond al een financiële zekerheid voor bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn en in de chemiesector. Via een besluit tot wijziging van het Nederlandse Omgevingsbesluit werd deze financiële zekerheid in 2021 uitgebreid tot alle majeure risicobedrijven. Vlaanderen heeft nood aan een gelijkaardige regeling.

Achtergrond:

Bekijk de 20 fiches voor elk van de voorstellen (download het document):

1.           Afschaffen eeuwigdurende omgevingsvergunning         
2.           Schrappen “permit defence”     
3.           REACH-verordening – “no authorisation – no market”   
4.           Bodemsaneringsorganisatie voor PFAS-vervuiling          
5.           Milieukwaliteitsnormen voor PFAS-uitstoot in de lucht 
6.           Ingrijpen op bestaande activiteiten die Natura 2000-gebieden verslechteren   
7.           Een bodemattest voor potentieel vervuilde gronden     
8.           Eigenaars, kopers en huurders informeren over bodemverontreiniging     
9.           Online database met potentiële en effectieve bodemverontreiniging      
10.         Eindelijk een omgevingsvergunningenregister  
11.         Strafrechtelijke sanctionering milieu-informatieplicht   
12.         Uitbreiding “class action” naar milieuvervuiling
13.         Oprichting van een PFAS-schadefonds 
14.         Indicatieve tabel voor schade door milieuvervuiling      
15.         Verplichte financiële zekerheid vervuilende bedrijven  
16.         Bewijsvermoeden voor angst- en gezondheidsschade  
17.         Onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurders        
18.         Doorbraak beperkte aansprakelijkheid aandeelhouders
19.         Verplichte vermelding van PFAS op consumentengoederen      
20.         Verbod op PFAS in voedingsmiddelen en voedselcontactmaterialen