14. Indicatieve tabel voor schade door milieuvervuiling

Beleidsniveau: Vlaanderen of federaal

Wetgeving:

Huidig: –

Aanpassing:

Motivering: 
Naar aanleiding van de PFAS-vervuiling ontstaat er schade bij de inwoners van Zwijndrecht, Beveren en Antwerpen. De veroorzaakte schade is gezondheidsschade, economische schade voor bedrijven, daling vastgoedwaarde en genotsderving (verbod op consumptie kleinvee, eieren, groeten, fruit,…).

Voor schade naar aanleiding van verkeersongevallen bestaat een indicatieve tabel. Het is een lijst van forfaitaire schadevergoedingen die opgesteld is door het Nationaal verbond van magistraten van eerste aanleg en het Koninklijk verbond van vrede- en politierechters. De lijst is bedoeld als leidraad voor de raming van schade die men niet in concreto (schade waarvan men geen bewijs kan aanvoeren) kan begroten, die men dus niet aan de hand van bewijsstukken kan aantonen (bijvoorbeeld de morele schade).

Een gelijkaardige tabel voor schade naar aanleiding van milieuvervuiling kan de schadeafwikkeling bespoedigen. Momenteel loopt reeds het BIOVAL project bij EUFJE, IMPEL, ENPE en KU Leuven dat eenzelfde doelstelling heeft. Extra middelen moeten uitgetrokken worden om dit project  te versnellen.

Achtergrond:

Bekijk de 20 fiches voor elk van de voorstellen (download het document):

1.           Afschaffen eeuwigdurende omgevingsvergunning         
2.           Schrappen “permit defence”     
3.           REACH-verordening – “no authorisation – no market”   
4.           Bodemsaneringsorganisatie voor PFAS-vervuiling          
5.           Milieukwaliteitsnormen voor PFAS-uitstoot in de lucht 
6.           Ingrijpen op bestaande activiteiten die Natura 2000-gebieden verslechteren   
7.           Een bodemattest voor potentieel vervuilde gronden     
8.           Eigenaars, kopers en huurders informeren over bodemverontreiniging     
9.           Online database met potentiële en effectieve bodemverontreiniging      
10.         Eindelijk een omgevingsvergunningenregister  
11.         Strafrechtelijke sanctionering milieu-informatieplicht   
12.         Uitbreiding “class action” naar milieuvervuiling
13.         Oprichting van een PFAS-schadefonds 
14.         Indicatieve tabel voor schade door milieuvervuiling      
15.         Verplichte financiële zekerheid vervuilende bedrijven  
16.         Bewijsvermoeden voor angst- en gezondheidsschade  
17.         Onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurders        
18.         Doorbraak beperkte aansprakelijkheid aandeelhouders
19.         Verplichte vermelding van PFAS op consumentengoederen      
20.         Verbod op PFAS in voedingsmiddelen en voedselcontactmaterialen