13. Oprichting van een PFAS-schadefonds

Beleidsniveau: Vlaanderen

Wetgeving: Specifiek decreet

Aanpassing:

Motivering:
De Vlaamse overheid liet belangrijke steken vallen in de aanpak van de PFAS-vervuiling. Daarom neemt de Vlaamse overheid zélf het initiatief om een compensatiefonds voor PFAS-schade op te richten. Het fonds staat in voor de vergoeding van slachtoffers van de PFAS-vervuiling. Dit gaat over personen die milieu-, gezonds- en economische schade leden.

Voorbeelden van gelijkaardige schadefondsen zijn het Asbestfonds, het Fonds voor Medische Ongevallen in België en het Instituut Mijnbouwschade Groningen in Nederland.  

Wie beroep doet op het PFAS-schadefonds moet de mogelijkheid behouden om zich tot de rechter te wenden met het oog op een schadevergoeding.

Bekijk de 20 fiches voor elk van de voorstellen (download het document):

1.           Afschaffen eeuwigdurende omgevingsvergunning         
2.           Schrappen “permit defence”     
3.           REACH-verordening – “no authorisation – no market”   
4.           Bodemsaneringsorganisatie voor PFAS-vervuiling          
5.           Milieukwaliteitsnormen voor PFAS-uitstoot in de lucht 
6.           Ingrijpen op bestaande activiteiten die Natura 2000-gebieden verslechteren   
7.           Een bodemattest voor potentieel vervuilde gronden     
8.           Eigenaars, kopers en huurders informeren over bodemverontreiniging     
9.           Online database met potentiële en effectieve bodemverontreiniging      
10.         Eindelijk een omgevingsvergunningenregister  
11.         Strafrechtelijke sanctionering milieu-informatieplicht   
12.         Uitbreiding “class action” naar milieuvervuiling
13.         Oprichting van een PFAS-schadefonds 
14.         Indicatieve tabel voor schade door milieuvervuiling      
15.         Verplichte financiële zekerheid vervuilende bedrijven  
16.         Bewijsvermoeden voor angst- en gezondheidsschade  
17.         Onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurders        
18.         Doorbraak beperkte aansprakelijkheid aandeelhouders
19.         Verplichte vermelding van PFAS op consumentengoederen      
20.         Verbod op PFAS in voedingsmiddelen en voedselcontactmaterialen