10. Eindelijk een omgevingsvergunningenregister

Beleidsniveau: Vlaanderen

Wetgeving: Omgevingsvergunningsbesluit

Huidig:
Artikel 148 e.v. Omgevingsvergunningsbesluit

Artikel 148.

De Vlaamse overheid stelt een omgevingsvergunningenregister ter beschikking waarin het digitale dossier wordt opgeslagen.

Het omgevingsvergunningenregister, vermeld in het eerste lid, omvat de databank van de omgevingsvergunningen die toelating verlenen voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen en activiteiten, vermeld in artikel 5.2.2 van het DABM.

Artikel 161.

Het omgevingsvergunningenregister is toegankelijk via een webtoepassing van de Vlaamse overheid, de provincie of de gemeente.

Artikel 162.

De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu, bepalen samen:

1°           de stukken en de gegevens die het omgevingsvergunningenregister minstens bevat;
2°           de personen en instanties die toegang hebben tot de stukken en de gegevens, vermeld in punt 1°;
3°           de voorwaarden van toegang tot de stukken en de gegevens, vermeld in punt 1°. Ze kunnen daarbij in differentiatie voorzien.

Aanpassing:
Een ministerieel besluit dat artikel 162 Omgevingsvergunningsbesluit uitvoert.

Motivering:
Het decreet van 11 juni 2010 voegde artikel 28bis “Milieuvergunningsdatabank” in het Milieuvergunningsdecreet. Een besluit van de Vlaamse Regering zou dit verder uitvoeren. Het besluit kwam er nooit.

Het Milieuvergunningsdecreet werd vervangen door het Omgevingsvergunningsdecreet dat op 1 januari 2018 in werking trad. Artikel 148 e.v. voorzagen in de invoeren van een omgevingsvergunningenregister (ter vervanging van de milieuvergunningsdatabank). Een ministerieel besluit zou dit verder uitvoeren. Het besluit kwam er nooit.

Na 10 jaar is er nog steeds geen sprake van een omgevingsvergunningenregister.

Artikel 7.2 van de Richtlijn Milieu-informatie voorziet nochtans in een actieve openbaarheid van bestuur voor “vergunningen die belangrijke gevolgen hebben voor het milieu”. Dit werd hernomen in artikel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005 betreffende de verspreiding van milieu-informatie. Het uitblijven van dit register schendt artikel 7.2 van de Richtlijn Milieu-informatie.  

Via een eenvoudig ministerieel besluit kan het omgevingsvergunningenregister ingevoerd worden.

Het omgevingsvergunningenregister is niet te verwarren met het vergunningenregister ingesteld op basis van artikel 5.1.2 VCRO dat enkel informatie met betrekking tot stedenbouw en ruimtelijke planning bevat.

Bekijk de 20 fiches voor elk van de voorstellen (download het document):

1.           Afschaffen eeuwigdurende omgevingsvergunning         
2.           Schrappen “permit defence”     
3.           REACH-verordening – “no authorisation – no market”   
4.           Bodemsaneringsorganisatie voor PFAS-vervuiling          
5.           Milieukwaliteitsnormen voor PFAS-uitstoot in de lucht 
6.           Ingrijpen op bestaande activiteiten die Natura 2000-gebieden verslechteren   
7.           Een bodemattest voor potentieel vervuilde gronden     
8.           Eigenaars, kopers en huurders informeren over bodemverontreiniging     
9.           Online database met potentiële en effectieve bodemverontreiniging      
10.         Eindelijk een omgevingsvergunningenregister  
11.         Strafrechtelijke sanctionering milieu-informatieplicht   
12.         Uitbreiding “class action” naar milieuvervuiling
13.         Oprichting van een PFAS-schadefonds 
14.         Indicatieve tabel voor schade door milieuvervuiling      
15.         Verplichte financiële zekerheid vervuilende bedrijven  
16.         Bewijsvermoeden voor angst- en gezondheidsschade  
17.         Onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurders        
18.         Doorbraak beperkte aansprakelijkheid aandeelhouders
19.         Verplichte vermelding van PFAS op consumentengoederen      
20.         Verbod op PFAS in voedingsmiddelen en voedselcontactmaterialen