Klacht tegen polderbesturen wegens ‘illegale drooglegging’ (DS 3 augustus 2021)

In De Standaard van 3 augustus 2021 verscheen een artikel over de illegale drooglegging door polders en wateringen en de klacht van Dryade VZW. Hieronder de integrale tekst.Klacht tegen polderbesturen wegens ‘illegale drooglegging’

De vzw Dryade dient een klacht in tegen 56 polders en wateringen omdat ze op onwettige wijze gronden droogleggen. Daarmee stelt ze de kwestie op Vlaams niveau op scherp.

De natte zomer zou ons haast doen vergeten dat we ook met een droogteprobleem zitten in Vlaanderen. Of een droogleggingsprobleem, meent de vzw Dryade. De vereniging heeft een klacht ingediend ­tegen 56 polders en wateringen. ‘Dat zijn ze allemaal, op één na’, laat Dries Verhaeghe van Dryade weten. Volgens Dryade komen de drainages van de polders en wateringen neer op een onwettige drooglegging, met nadelige gevolgen voor natuur en milieu.

De vzw voelt zich in haar actie gesterkt door twee recente gebeurtenissen. In april werd het provinciebestuur van Antwerpen door de milieuhandhaving van de Vlaamse overheid op de vingers getikt omdat het water uit het natuurgebied De Zegge in Geel wegpompt zonder vergunning, zonder milieueffectenrapport (MER) en zonder ­beoordeling van de schade aan de natuur. En dat is strijdig met de geldende wet­geving.

In het Oost-Vlaamse Berlare put Dryade inspiratie uit de actie van Francis Van den Abbeele, die al ­jarenlang een strijd voert tegen de drainage van de polder tussen Schelde en Durme. Hij ving bot bij het hof van beroep van Gent en ook de Oost-Vlaamse gouverneur, Carina Van Cauter, wees zijn vraag om een vergunning op te leggen af ­wegens ongegrond. Maar de Vlaamse minister van Omgeving, Zuhal Demir (N-VA), gaf Van den Abbeele half juli wél gelijk. De ­minister oordeelde dat er wel degelijk een vergunningsplicht en een MER-plicht is. De gouverneur moet van den Abbeeles verzoek nu ­opnieuw behandelen.

Zwaartekracht

‘De dossiers van De Zegge en Ber­lare waren belangrijke door­braken, maar zijn nog lokaal. Met onze actie willen we de kwestie nu naar het hele Vlaamse niveau tillen’, zegt Verhaeghe.

De vzw deed haar demarche via een klacht bij de omgevingsinspectie in de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Antwerpen en via een verzoek bij de ­gouverneurs van Limburg en Vlaams-Brabant. Het verschil tussen die twee is politiek-strategisch, legt Verhaeghe uit. Limburg en Vlaams-Brabant hebben gouverneurs van de N-VA. Ongetwijfeld volgen zij het standpunt van hun minister en partijgenote Demir.

Verhaeghe schreef eerder al alle polderbesturen en wateringen aan. Uit hun antwoord bleek dat ze vinden dat ze niet aan droog­legging doen. ‘Soms argumen­teren ze dat ze niet wegpompen, maar louter grachten aanleggen waarlangs het water door de zwaartekracht wegloopt’, zegt Ver­haeghe. ‘Maar ook dat is volgens ons drooglegging.’

Vijfde van Vlaanderen

Als Dryade gelijk zou krijgen, betekent dat nog niet dat alle pompen stilgelegd moeten worden. ‘Het is zeker niet onze bedoeling om al die gebieden onder water te zetten,’ zegt Verhaeghe, ‘wel zou er dan binnen een redelijke termijn overleg op gang moeten komen om tot een gericht, evenwichtiger ­beheer van het waterpeil te komen, met ook aandacht voor de natuur en niet alleen ter wille van de landbouw. De vraag of er andere teelten moeten komen, is dan aan de orde. Eigenlijk had deze discussie al ­jaren geleden gevoerd moeten worden.’

De door polderbesturen en ­wateringen beheerde gebieden ­bestrijken een aardig stuk van het land. ‘Volgens onze berekeningen zowat een vijfde van Vlaanderen,’ geeft Verhaeghe mee.

De klacht kan ook gevolgen hebben voor de provinciebesturen, de Vlaamse Milieumaatschappij en de Vlaamse Waterweg, die de jongste jaren veel pompgemalen van de polderbesturen hebben overgenomen.

De vzw Dryade is een jonge vzw met zetel in Brussel en telt voor­lopig twee leden. Ze ageert op het snijpunt tussen recht en natuur. Zopas diende ze ook een klacht in rond de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht.

Lees ook: