18. Doorbraak beperkte aansprakelijkheid aandeelhouders

Beleidsniveau: Federaal

Wetgeving: Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Huidig: Zowel de NV, BV als CV kennen een aansprakelijkheidsbeperking. De aandeelhouders kunnen enkel hun inleg verliezen.

Aanpassing: De beperkte aansprakelijkheid wordt doorbroken in geval van onherstelbare milieuschade veroorzaakt door de vennootschap.   

Motivering: 
Naar verwachting kijkt 3M aan tegen een miljardenclaim. De jaarrekening van 3M Belgium NV toont voor het boekjaar 2020 een balanstotaal van 198.918.018 euro en een te bestemmen winst van 17.688.566 euro. Deze bedragen zijn volstrekt ontoereikend in het licht van de milieuschade.

In een aantal gevallen acht de wetgever het opportuun om de aansprakelijkheid van de aandeelhouder uit te breiden. Deze gevallen zijn met name de oprichtersaansprakelijkheid, de volstortingsplicht, indien de aandeelhouder optreedt als feitelijke bestuurder van de vennootschap en bij de ontbinding van de vennootschap.

Wanneer de vennootschap aansprakelijk is voor aangerichte, onherstelbare milieuschade dient een gelijkaardige uitbreiding van de aandeelhoudersaansprakelijkheid voorzien te worden.

Bekijk de 20 fiches voor elk van de voorstellen (download het document):

1.           Afschaffen eeuwigdurende omgevingsvergunning         
2.           Schrappen “permit defence”     
3.           REACH-verordening – “no authorisation – no market”   
4.           Bodemsaneringsorganisatie voor PFAS-vervuiling          
5.           Milieukwaliteitsnormen voor PFAS-uitstoot in de lucht 
6.           Ingrijpen op bestaande activiteiten die Natura 2000-gebieden verslechteren   
7.           Een bodemattest voor potentieel vervuilde gronden     
8.           Eigenaars, kopers en huurders informeren over bodemverontreiniging     
9.           Online database met potentiële en effectieve bodemverontreiniging      
10.         Eindelijk een omgevingsvergunningenregister  
11.         Strafrechtelijke sanctionering milieu-informatieplicht   
12.         Uitbreiding “class action” naar milieuvervuiling
13.         Oprichting van een PFAS-schadefonds 
14.         Indicatieve tabel voor schade door milieuvervuiling      
15.         Verplichte financiële zekerheid vervuilende bedrijven  
16.         Bewijsvermoeden voor angst- en gezondheidsschade  
17.         Onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurders        
18.         Doorbraak beperkte aansprakelijkheid aandeelhouders
19.         Verplichte vermelding van PFAS op consumentengoederen      
20.         Verbod op PFAS in voedingsmiddelen en voedselcontactmaterialen