Naam auteur: admin

20. Verbod op PFAS in voedingsmiddelen en voedselcontactmaterialen

Beleidsniveau: Federaal en Vlaanderen Wetgeving: KB van 11/05/1992 betreffende materialen en voorwerpen bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen Huidig: – Aanpassing: Motivering: In de Kamer werd op 1 juli 2021 de resolutie (DOC 55 1546) betreffende meer transparantie inzake de productie en het gebruik van PFAS aangenomen. Daarin wordt de federale regering o.a. verzocht …

20. Verbod op PFAS in voedingsmiddelen en voedselcontactmaterialen Lees meer »

19. Verplichte vermelding van PFAS op consumentengoederen

Beleidsniveau: Federaal Wetgeving: Een specifiek KB Huidig: – Aanpassing: – Motivering: PFAS wordt gebruikt in tal van consumenten- en professionele goederen en producten (waterafstotende sprays, brandblusapparaten, brandwerende kledij,…). De ECHA bereidt een beslissing voor met betrekking tot de verschillende PFAS maar deze is er nader order nog niet. In afwachting is het aangewezen een KB te …

19. Verplichte vermelding van PFAS op consumentengoederen Lees meer »

18. Doorbraak beperkte aansprakelijkheid aandeelhouders

Beleidsniveau: Federaal Wetgeving: Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen Huidig: Zowel de NV, BV als CV kennen een aansprakelijkheidsbeperking. De aandeelhouders kunnen enkel hun inleg verliezen. Aanpassing: De beperkte aansprakelijkheid wordt doorbroken in geval van onherstelbare milieuschade veroorzaakt door de vennootschap.    Motivering: Naar verwachting kijkt 3M aan tegen een miljardenclaim. De jaarrekening van 3M Belgium NV …

18. Doorbraak beperkte aansprakelijkheid aandeelhouders Lees meer »

17. Onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurders

Beleidsniveau: Federaal Wetgeving: Artikel 2:56 – 2:58 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) Huidig:Het WVV voorziet in maximumgrenzen voor bestuurdersaansprakelijkheid. De maximumgrenzen worden bepaald in functie van de gemiddelde omzet (excl. btw) en het gemiddelde balanstotaal van de vennootschap, van de laatste drie boekjaren voorafgaand aan de instelling van een aansprakelijkheidsvordering: Omzet minder dan 350.000 …

17. Onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurders Lees meer »

16. Bewijsvermoeden voor angst- en gezondheidsschade

Beleidsniveau: Vlaanderen of federaal Wetgeving: Specifiek decreet/wet of nieuwe bepaling in DABM Huidig: – Aanpassing: – Motivering: Bij een aantal bewoners van Zwijndrecht werd een bloedonderzoek uitgevoerd. Bij de resultaten kregen zij een infodocument met volgende inhoud: Uw waarde Betekenis Advies PFOS en PFOA onder HMB-I Bij deze PFAS-waarden is er geen verhoogde kans op nadelige …

16. Bewijsvermoeden voor angst- en gezondheidsschade Lees meer »

15. Verplichte financiële zekerheid vervuilende bedrijven

Beleidsniveau: Vlaanderen Wetgeving: Artikel 15.9.1 DABM Huidig:Dit artikel bepaalt: “De Vlaamse Regering treft maatregelen om de geëigende economische en financiële actoren aan te moedigen financiële zekerheidsinstrumenten en -markten te ontwikkelen, met inbegrip van financiële mechanismen voor gevallen van insolventie, opdat de exploitanten gebruik kunnen maken van financiële garanties om hun verantwoordelijkheden krachtens deze titel na …

15. Verplichte financiële zekerheid vervuilende bedrijven Lees meer »

14. Indicatieve tabel voor schade door milieuvervuiling

Beleidsniveau: Vlaanderen of federaal Wetgeving: – Huidig: – Aanpassing: – Motivering: Naar aanleiding van de PFAS-vervuiling ontstaat er schade bij de inwoners van Zwijndrecht, Beveren en Antwerpen. De veroorzaakte schade is gezondheidsschade, economische schade voor bedrijven, daling vastgoedwaarde en genotsderving (verbod op consumptie kleinvee, eieren, groeten, fruit,…). Voor schade naar aanleiding van verkeersongevallen bestaat een indicatieve …

14. Indicatieve tabel voor schade door milieuvervuiling Lees meer »

13. Oprichting van een PFAS-schadefonds

Beleidsniveau: Vlaanderen Wetgeving: Specifiek decreet Aanpassing: – Motivering:De Vlaamse overheid liet belangrijke steken vallen in de aanpak van de PFAS-vervuiling. Daarom neemt de Vlaamse overheid zélf het initiatief om een compensatiefonds voor PFAS-schade op te richten. Het fonds staat in voor de vergoeding van slachtoffers van de PFAS-vervuiling. Dit gaat over personen die milieu-, gezonds- …

13. Oprichting van een PFAS-schadefonds Lees meer »

12. Uitbreiding “class action” naar milieuvervuiling

Beleidsniveau: Federaal Wetgeving:Wet van 28 maart 2014 tot invoeging van titel 2 “Rechtsvordering tot collectief herstel” in boek XVII “Bijzondere rechts procedures” van het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XVII in boek I van het Wetboek van economisch recht Huidig:Het toepassingsgebied van de rechtsvordering tot collectief herstel …

12. Uitbreiding “class action” naar milieuvervuiling Lees meer »

11. Strafrechtelijke sanctionering milieu-informatieplicht

Beleidsniveau: Vlaanderen Wetgeving: DABM Huidig:Artikel 16.1.1 DABM bepaalt: “De bepalingen van deze titel zijn van toepassing op de hiernavolgende wetten en decreten, wat betreft de bevoegdheden van het Vlaamse Gewest, met inbegrip van de uitvoeringsbesluiten ervan en de verplichtingen opgelegd krachtens de volgende wetten en decreten en de uitvoeringsbesluiten ervan : 1°           alle [..] titels …

11. Strafrechtelijke sanctionering milieu-informatieplicht Lees meer »