2 juni 2022: Nieuwe lijst met emissiefactoren landbouwdieren

De lijst van emissiefactoren als bijlage bij het richtlijnenboek landbouwdieren wordt geactualiseerd voor de emissiefactoren ammoniak voor de runderen.

In het kader van zijn referentietaken voor het beleidsdomein Omgeving werd aan het ILVO de opdracht gegeven om een wetenschappelijke studie uit te voeren naar de emissiefactoren voor ammoniak, geur en fijn stof die zijn opgenomen in de bijlage van het MER-richtlijnenboek landbouwdieren. Dit onderzoek heeft tot doel na te gaan of de emissiefactoren die nu worden gehanteerd, moeten worden aangepast op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten. 

Het wetenschappelijk rapport werd in 2018 door ILVO opgeleverd. Toen werden de aanpassingen inzake ammoniak niet onmiddellijk doorgevoerd wegens compatibiliteitsproblemen. Ondertussen worden de nieuwe ammoniakemissiefactoren al gebruikt in het EMAV 2.1-model en bijgevolg is een aanpassing van de bijlage bij het richtlijnenboek noodzakelijk.

Naar aanleiding van dit onderzoek heeft  het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -Projecten,  op basis van art. 4.6.2. van het DABM  beslist om een nieuwe lijst van emissiefactoren  te publiceren. De aanpassing betreft de ammoniakemissiefactoren voor alle categorieën van rundvee.

Samen met de aanpassing van de ammoniakemissiefactoren in de bijlage bij het richtlijnenboek worden ook de nodige aanpassingen voorzien in de IMPACTSCORETOOL voor het berekenen van vermestende en verzurende deposities. De geactualiseerde versie van de IMPACTSCORETOOL zal online beschikbaar zijn vanaf 2 juni 2022.

Voor lopende dossiers en vergunningsaanvragen kan gemodelleerd worden met de nieuwe ammoniak emissiefactoren. Vergunningsaanvragen ingediend na 6 juni 2022, moeten gebruik maken van de nieuwe ammoniak emissiefactoren.