Burgers en milieuorganisatie waarschuwen: zonder doortastend geurbeleid stappen ze naar de rechter

Een tiental omwonenden van veehouderijen stelt samen met Dryade de Vlaamse overheid in gebreke voor haar falend geurbeleid. De reden? De omwonenden leven voortdurend in de stank en lijden daardoor ernstige gezondheidsschade. Met deze ingebrekestelling luiden de omwonenden samen met Dryade de alarmbel en vragen ze tegen eind november een geurdecreet, een Vlaamse geuroverschrijdingskaart, en de aanpak van de overbelaste situaties. Bij gebrek hieraan stappen ze naar de rechter.

Het Vlaamse geurbeleid is een boeltje

Vlaanderen heeft geen wetgevend kader rond geur. De beoordeling van geurhinder bij de vergunningverlening gebeurt aan de hand van administratieve richtlijnen die niet wetenschappelijk onderbouwd zijn. De mechanische toepassing van deze richtlijnen zorgt voor een systematische onderschatting van de geurhinder. Daardoor ondervinden vele omwonenden op vandaag nog steeds ontoelaatbare stankoverlast en lijden ze gezondheidsschade door o.a. endotoxines.

De eisen: een geurdecreet, een geuroverschrijdingskaart en de aanpak van overbelaste situaties

Momenteel beperken de omwonenden en Dryade zich tot een ingebrekestelling. Ze eisen een robuust geurdecreet en een Vlaamse geuroverschrijdingskaart zodat élke Vlaming zicht krijgt op de geuroverlast. Daarnaast moeten de landbouwbedrijven die illegaal vergund werden en teveel geuroverlast veroorzaken aangepakt worden met effectieve geurbestrijding of veestapelreductie. Bij gebrek aan actie tegen 30 november 2023, stappen ze naar de rechter.

Nederlandse overheid veroordeeld voor ontoereikend geurbeleid

Eind 2022 heeft de rechtbank in Den Haag de Nederlandse overheid veroordeeld voor haar ontoereikend geurbeleid. De rechtbank stelde vast dat het Nederlandse geurbeleid strijdig is met artikel 8 van het Europees verdrag voor de rechten van de mens. De geurhinder die omwonenden van intensieve veehouderijen ondergaan is een inbreuk op hun privéleven en gezins- of familieleven. 

Het Vlaamse geurbeleid lijkt zo mogelijk nog gebrekkiger en doorstaat de toets met het Europees verdrag voor de rechten van de mens niet.

Dit initiatief werd mogelijk gemaakt door de financiële steun van het Fonds Gezonde Lucht, gespijsd door Greenpeace.