PFAS

11. Strafrechtelijke sanctionering milieu-informatieplicht

Beleidsniveau: Vlaanderen Wetgeving: DABM Huidig:Artikel 16.1.1 DABM bepaalt: “De bepalingen van deze titel zijn van toepassing op de hiernavolgende wetten en decreten, wat betreft de bevoegdheden van het Vlaamse Gewest, met inbegrip van de uitvoeringsbesluiten ervan en de verplichtingen opgelegd krachtens de volgende wetten en decreten en de uitvoeringsbesluiten ervan : 1°           alle [..] titels […]

11. Strafrechtelijke sanctionering milieu-informatieplicht Meer lezen »

10. Eindelijk een omgevingsvergunningenregister

Beleidsniveau: Vlaanderen Wetgeving: Omgevingsvergunningsbesluit Huidig:Artikel 148 e.v. Omgevingsvergunningsbesluit Artikel 148. De Vlaamse overheid stelt een omgevingsvergunningenregister ter beschikking waarin het digitale dossier wordt opgeslagen. Het omgevingsvergunningenregister, vermeld in het eerste lid, omvat de databank van de omgevingsvergunningen die toelating verlenen voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen en activiteiten, vermeld in artikel 5.2.2 van het DABM.

10. Eindelijk een omgevingsvergunningenregister Meer lezen »

9. Online database met potentiële en effectieve bodemverontreiniging

Beleidsniveau: Vlaanderen Wetgeving: – Huidig: – Aanpassing: – Motivering:Via de website www.watertoets.be kan de overstromingsgevoeligheid van een perceel gecontroleerd worden. Dat is een essentieel hulpmiddel om de informatieplicht overstromingsgevoelig vastgoed mogelijk te maken. Het equivalent voor PFAS zou het Geoloket­ bodemdossierinformatie van Ovam of de PFAS verkenner van de Databank Ondergrond Vlaanderen moeten zijn. Het

9. Online database met potentiële en effectieve bodemverontreiniging Meer lezen »

8. Eigenaars, kopers en huurders informeren bodemverontreiniging

Beleidsniveau: Vlaanderen Wetgeving: Bodemdecreet en Woninghuurdecreet Huidig: РAanpassing:Voorstel Bodemdecreet Ҥ 1. Iedereen die voor eigen rekening of als tussenpersoon een onroerend goed verkoopt, verhuurt, inbrengt in een vennootschap, een vruchtgebruik, erfpacht of een opstalrecht overdraagt, of op andere wijze een eigendomsoverdracht met een vergeldend karakter van het goed bewerkstelligt, vermeldt in de hieraan verbonden

8. Eigenaars, kopers en huurders informeren bodemverontreiniging Meer lezen »

7. Een bodemattest voor potentieel vervuilde gronden

Beleidsniveau: Vlaanderen Wetgeving: Bodemdecreet Huidig:Artikel 5 Bodemdecreet § 1 De OVAM beheert een grondeninformatieregister waarin ze gegevens over gronden opneemt die haar in het kader van dit decreet of het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten worden bezorgd. § 2 Bij de opname van een grond in het grondeninformatieregister levert de OVAM ambtshalve

7. Een bodemattest voor potentieel vervuilde gronden Meer lezen »

6. Ingrijpen op bestaande activiteiten die Natura 2000-gebieden verslechteren

Beleidsniveau: Vlaanderen Wetgeving: Artikel 36ter, §2 van het Natuurdecreet Huidig: “De administratieve overheid neemt, binnen haar bevoegdheden, ongeacht de bestemming van het betrokken gebied, tevens alle nodige maatregelen om a) elke verslechtering van de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu van de habitats van bijlage I van dit decreet en van de habitats van de soorten

6. Ingrijpen op bestaande activiteiten die Natura 2000-gebieden verslechteren Meer lezen »

5. Milieukwaliteitsnormen voor PFAS-uitstoot in de lucht

Beleidsniveau: VlaanderenWetgeving: Vlarem IIHuidig: –Aanpassing: –Motivering:  Momenteel zijn er geen milieukwaliteitsnormen voor perfluorverbindingen in lucht. Verder zijn er in Vlaanderen ook geen referentiemeetmethodes in lucht vastgesteld voor deze groep van stoffen.VITO heeft in opdracht van OVAM een voorstel voor bodemsaneringsnormen voor PFOS en PFOA uitgewerkt. Deze zijn opgenomen in het document “Toetsingwaarden voor PFOS en

5. Milieukwaliteitsnormen voor PFAS-uitstoot in de lucht Meer lezen »

4. Bodemsaneringsorganisatie voor PFAS-vervuiling

Beleidsniveau: Vlaanderen Wetgeving: artikel 95 Bodemdecreet en artikel 126-130 VLAREBO Huidig:Artikel 125 VLAREBO bepaalt: “Voor de volgende activiteiten kan een bodemsaneringsorganisatie als vermeld in artikel 95, § 1, van het Bodemdecreet, worden opgericht:1° de chemische reiniging van textiel, alsook alle industriële of commerciële activiteiten waarbij VOS worden gebruikt in een installatie voor het schoonmaken van

4. Bodemsaneringsorganisatie voor PFAS-vervuiling Meer lezen »

3. REACH-verordening – “no authorisation – no market”

Beleidsniveau: Europa Wetgeving: REACH-verordening Huidig:Artikel 6, 1 REACH-verordening: “Behalve wanneer in deze verordening anders is bepaald, dient elke fabrikant of importeur die een stof, als zodanig of in een of meer preparaten, in hoeveelheden van 1 ton of meer per jaar vervaardigt of invoert, een registratie bij het Agentschap in.” Aanpassing:“Behalve wanneer in deze verordening

3. REACH-verordening – “no authorisation – no market” Meer lezen »

2. Schrappen “permit defence”

Beleidsniveau: Vlaanderen Wetgeving: artikel 15.5.5 DABM Huidig:“De exploitant behoeft niet de kosten te dragen van de herstelmaatregelen die op grond van deze titel worden genomen, indien hij bewijst dat hij : 1°           niet in gebreke of nalatig is geweest; 2°           de milieuschade is veroorzaakt door een emissie of gebeurtenis die uitdrukkelijk is toegestaan op grond

2. Schrappen “permit defence” Meer lezen »