Hangende zaken

Dryade heeft 8 hangende zaken:

1. Nitraatzaak

Samen met Greenpeace, Natuurpunt, BBL en WWF dagvaardde Dryade op 12 juli 2022 de Vlaamse regering omdat het water teveel nitraat bevat. Op 31% van de meetplaatsen wordt de drempelwaarde van 50 mg nitraat per liter overschreden. Ondanks 6 MAP’s gaat de Vlaamse waterkwaliteit verder achteruit. We eisen verscherpte en aanvullende maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren.

2. Klacht met burgerlijke partijstelling tegen 3M in de PFOS-zaak

Op 23 juni 2021 diende Dryade een klacht met burgerlijke partijstelling in bij de onderzoeksrechter te Antwerpen. 3M maakte zich schuldig aan een milieumisdrijf door lozingen van PFOS en FBSA. Dankzij deze klacht heeft Dryade inzage in het strafdossier en kunnen er onderzoeksmaatregelen gevorderd worden. Naast de klacht van Dryade is er ook een klacht met burgerlijke partijstelling door buurtbewoners. Deze klacht focust eerder op de volksgezondheid.

Meer weten?

3. Drie klachten bij de Omgevingsinspecties van Oost- en West-Vlaanderen en Antwerpen wegens illegale drooglegging

Op 27 juli 2021 diende Dryade 3 klachten in tegen 29 polders en wateringen. De polders en wateringen zijn sinds 2006 vergunningsplichtig maar vroegen nooit een omgevingsvergunning aan. Gezien de impact van de droogleggingen op de natuur in de polders en wateringen moeten ze ook een milieu-effectenrapport opmaken. Als op het grondgebied van de polders en wateringen natuurgebieden liggen, zijn er extra verplichtingen om impact op die gebieden te vermijden.

Meer weten?

4. Twee verzoeken bij de gouverneurs van Vlaams-Brabant en Limburg wegens illegale drooglegging

Op 27 juli 2021 diende Dryade 2 verzoeken tot het opleggen van bestuurlijke maatregelen in tegen 18 wateringen. Inhoudelijk zijn de klachten dezelfde als bij de Omgevingsinspectie. Het verschil is in deze zaken de gouverneurs gevraagd word de wateringen te verplichten een omgevingsvergunning aan te vragen.

Meer weten?

5. Toegang tot de rechter in milieuzaken

We sluiten ons aan bij een brede coalitie van natuur- en milieuverenigingen (Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek, Bond Beter Leefmilieu, Bos+, ClientEarth, Greenpeace, Limburgse Milieukoepel, Milieufront Omer Wattez, Natuurpunt & WWF) die de vernietiging door het Grondwettelijk Hof vragen van het decreet dat de toegang van de burger tot de rechter in milieuzaken beknot.

6. Klacht bij de omgevingsinspectie tegen 10 landbouwbedrijven wegens illegale ammoniakuitstoot

Meer weten?

Dryade diende op 1 april 2022 klacht in bij de omgevingsinspectie van Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg tegen 10 veeteeltbedrijven. Deze bedrijven werden genoemd in de reeks Stikstofgate van De Standaard. Ze stoten meer ammoniak uit dan hun omgevingsvergunning toestaat en ze bevinden zich in de buurt van Natura 2000-gebieden die lijden onder een te hoge stikstofdepositie.

Meer weten

7. Verzoek tot bijstelling bijzondere milieuvoorwaarden stikstofuitstoter

Dryade diende op 20 april 2022 een verzoek tot bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden in bij de Provincie Antwerpen. Het verzoek betreft een omgevingsvergunning aan een industrieel veeteeltbedrijf verleend onder het PAS-significantiekader dat vernietigd werd door het stikstofarrest. De toename van de veestapel zorgde voor een bijkomende ammoniakuitstoot in habitatrichtlijn- en VEN-gebied.

Meer weten

8. Klacht bij de Jury Ethische Praktijken tegen de VLAM-campagne “Vlees van bij ons? Goed voor jou én het milieu

Op 13 augustus 2022 diende Dryade klacht in tegen de VLAM-campagne “Vlees van bij ons? Goed voor jou én het milieu”. De claims als zou de consumptie van vlees gekweekt in Vlaanderen goed zijn voor de volksgezondheid en het milieu zijn misleidend. De campagne schendt de consumentenwetgeving, de reclamecode voor voedingsmiddelen en de milieureclamecode.